Velkommen til Viborg Landsbysammenslutning

Viborg Landsbysammenslutning er en forening, som binder landsbyer og lokalområder i Viborg Kommune sammen,
så vi i fællesskab kan arbejde for en positiv udvikling i landdistrikterne.

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING

Dagsorden

Kl. 19.00 Velkomst v/ formand Lone Kastberg

Kl. 19.15 Suset fra Vesterhavet: Rasmus Johnsen, Cold Hawaii stiller skarpt på, hvordan man kan arbejde med at udvikle et lokalområde ved bredt samarbejde mellem virksomheder, lokalbefolkning, foreninger og kommune.

Kl. 20.00 Generalforsamling ifølge vedtægter

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab og budget
  4. Fastsættelse af eventuelt medlemskontingent
  5. lndkomne forslag modtaget senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Valg af revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest onsdag d. 27. marts: lonekastberg@vibland.dk
Tilmelding med antal og navne senest d. 27. marts: info@vibland.dk

Vibland er vært ved kaffe og brød.

ALLE ER  VELKOMNE